Vetus

December 1, 2008

’08 Dec 02

Filed under: Updates — CanonRap @ 7:00 pm

Fix: Artifacts: To Fyuron To Biographicon
Fix: Character Sheet/Abilities: Shundou, Suodi, Suodi (Suodi Wujiang)

Up: Character Sheet/Abilities/Martial: Baguazhang, Bajiquan, Liu Da Kai, Liu He Da Qiang, Jingang Bashi, Original Techniques
Up: Artifacts: Sica Shishikushiro (Inatsurubi no Katama)

Advertisements

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: